Pautes d’acceptació i condicions de consulta


1. Condicions de consulta

  • Els usuaris han de demanar al personal de la Biblioteca els documents que volen consultar.
  • En tots els casos i mentre es fa la consulta, els usuaris han d’entregar el carnet de la UdG o el DNI al personal de la Biblioteca al càrrec de la consulta.
  • Quan es consulti documentació manuscrita, els usuaris han d’omplir un formulari on s’han d’identificar, han de registrar els documents consultats i la data de consulta, i on consten els compromisos que s’adquireixen amb la consulta d’aquests fons.
  • La consulta de la documentació es fa sota la supervisió del personal de la Biblioteca. El document s’ha de tornar al personal de la Biblioteca, que ha de verificar la integritat dels documents consultats.
  • Els documents d’aquests fons no són objecte de préstec. Només en casos excepcionals (per al seu ús en suport de la docència i la recerca, per fer-ne reproduccions, per ser presentats en exposicions, per a tasques de restauració, etc.) els documents d’aquests fons poden sortir de la Biblioteca, i s’ha d’establir prèviament la durada, les condicions de seguretat i les garanties necessàries.
  • En el cas d’utilització dels documents dels fons amb vista a la seva publicació o difusió, fins i tot dins l’àmbit acadèmic, s’ha de fer constar obligatòriament la seva autoria i també la procedència en els termes requerits per la Biblioteca. Així mateix, s’ha de lliurar un exemplar de tot treball o publicació que resulti d’aquesta utilització a la Biblioteca.
  • No es permet la reproducció dels documents originals manuscrits o mecanoscrits d’aquests fons, llevat que per circumstàncies especials, i després de la petició escrita raonada, aquesta sigui autoritzada. En tots els casos, la Biblioteca ha de fer o supervisar la reproducció, després del càlcul del cost i el pagament avançat per part del sol·licitant. La Biblioteca pot demanar al sol·licitant que li lliuri una còpia de la reproducció efectuada.
  • En aquells casos en què l’estat de conservació ho faci aconsellable, la Biblioteca pot denegar la consulta i reproducció de documents.
  • La consulta o reproducció de documents no pressuposa l’obtenció de cap dret pel que fa a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol ús contrari a la legislació que la regula i als drets que en deriven és responsabilitat dels usuaris.

Versió en PDF

3. Formulari de consulta