Organització del fons


 • I. Autors (Autores)
 • I.I. Autors antics
 • I.II. Autors medievals (glossadors i comentaristes)
 • I.III. Autors moderns
 • I.III.bis Exposicions contemporànies del dret de l’Antic Règim
 • I.IV. La ciència jurídica del segle XIX i primeres dècades del segle XX
  • I.IV.I. Obres estrangeres
  • I.IV.II. Dret civil. Espanya
  • I.IV.II.I. Obres generals
  • I.IV.II.II. Monografies
  • I.IV.III. Dret civil. Catalunya. El dret civil català i la codificació
  • I.IV.III.I. Obres generals anteriors al Codi civil de 1889
  • I.IV.III.II. Obres generals posteriors al Codi civil de 1889
  • I.IV.III.III. Monografies i opuscles
  • I.IV.III.bis Drets forals
  • I.IV.III.bis.I Aragó
  • I.IV.III.bis.II Galícia
  • I.IV.III bis.III Mallorca
  • I.IV.III.bis.IV Navarra
  • I.IV.III.bis.V País Basc
  • I.IV.III.bis.VI València
   • I.IV.IV. Repertoris de jurisprudència civil
   • I.IV.V. Dret mercantil
   • I.IV.VI. Dret del treball
   • I.IV.VII. Dret internacional privat
   • I.IV.VIII. Dret canònic i dret eclesiàstic
   • I.IV.IX. Dret penal i repertoris de jurisprudència criminal
   • I.IV.X. Dret processal
   • I.IV.XI. Hisenda pública
   • I.IV.XII. Derecho político i filosofia del dret i de l’Estat
   • I.IV.XIII. Dret administratiu i repertoris de jurisprudència contenciosa administrativa
  • I.V. Instruments auxiliars
   • I.V.I. Diccionaris jurídics
   • I.V.II. Tractats i manuals de dret romà i història del dret (s. XIX)
   • I.V.III. Tractats i manuals de dret romà i història del dret (s. XX)
   • I.V.IV. Història de les fonts jurídiques, índexs, palingenèsies
 • II. Fonts (Fontes)
  • II.I. Fonts antigues
   • II.I.I. Fonts prejustinianes
   • II.I.II. Corpus iuris civilis
  • II.II. Fonts medievals
   • II.II.I. Alta edat mitjana
   • II.II.II. Baixa edat mitjana
  • II.III. Fonts modernes (s. XVI, XVII i XVIII)
  • II.IV. Segle XIX i segle XX (fins a 1960)
  • II.V. Mostres de la recent codificació sectorial del dret civil de Catalunya de forta inspiració romanística