Història de l’entitat


Els GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) són una associació multicultural, sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit de la intervenció social i educativa, amb la finalitat de potenciar al màxim la solidaritat, l’hospitalitat, la igualtat, la llibertat, el respecte mutu i la convivència entre totes les persones i grups que, de manera temporal o permanent, resideixen a l’Estat Espanyol, tot vetllant pel compliment de l’esperit i la lletra de la Declaració Universal dels Drets humans, així com tots els convenis nacionals i internacionals que protegeixen els drets i les llibertats de les persones i dels grups socials.

Objectius:

Treballar per una vertadera igualtat d’oportunitats entre totes les persones, posant èmfasi en els aspectes educatius, laborals, socials i culturals.
Desenvolupar la solidaritat, el respecte i l’hospitalitat envers totes les persones.
Aprendre dels altres, tot potenciant el respecte pel pluralisme i la diversitat.
Denunciar i lluitar contra tot acte i manifestació de discriminació per raons d’ètnia, nacionalitat, cultura, religió, etc.
Treballar per una societat oberta, plural i tolerant.
Promoure un debat d’idees sobre els reptes que planteja una societat multicultural.
Estimular el treball de grups de recerca.
L’experiència GRAMC té els seus inicis al maig de 1988, quan de les mans d’un grup d’amics/gues i col·laboradors/es es constitueix l’escola Africana d’adults Samba Kubally a Santa Coloma de Farners, un espai socioeducatiu on es comencen a desenvolupar una sèrie d’activitats formatives i d’acollida destinades a aquest grup de població. A partir d’aquí, el novembre de 1989, amb la col·laboració de la Fundació SER.Gi, neix oficialment l’associació GRAMC, gràcies a un col·lectiu important de professionals, que des de feia molt temps esmerçava dedicació, esforç i moltes hores de treball d’una manera solidària i altruista.

Organització interna:

Assemblea General de Socis: és la direcció suprema de l’Associació, encarregada de prendre les decisions que creguin convenieseus inicis al maig nts per a la realització dels fins de l’Associació. L’Assemblea General de Socis és presidida per la Junta Rectora.
Junta Rectora: És l’encarregada del compliment dels acords presos en l’Assemblea General, així com de la direcció immediata i corrent de l’Associació. La Junta Rectora s’ha de reunir al menys una vegada cada tres mesos.
Comissió Executiva: És l’encarregada d’administrar i gestionar el dia a dia de l’Associació i les seves finances, és l’òrgan que vetlla i garanteix el funcionament intern de l’Associació i que haurà de rendir comptes a la Junta Rectora. Està formada per: president, vicepresident, secretari, tresorer i per la Direcció Tècnica i la Gerència.
Assemblees locals: Des del punt de vista de la seva organització interna aquestes funcionen amb absoluta autonomia, ja que tenen la llibertat de decidir la classe i el volum d’activitats que volen desenvolupar. Cada assemblea ha d’escollir un representat per a la Junta Rectora del GRAMC, que haurà d’assistir a les diverses assemblees que convoqui aquesta, tot i que en cas de no poder assistir és dona l’opció de delegar en un altre membre de l’Assemblea local.
Serveis transversals: Estan destinats a cobrir i atendre les necessitats plantejades pel conjunt de l’Associació; en conseqüència la seva funció és estar al servei dels socis, de les Assemblees i de la Comissió Executiva, donant el suport necessari en les tasques que els són pròpies.

La vinculació dels GRAMC amb la Universitat de Girona ha estat, des de la seva fundació, intensa; amb la participació en l’entitat de diversos professors i professores, notablement amb la presidència de l’associació ostentada per Josep Maria Terricabras, Salomó Marquès i Ignasi Vila o mitjançant l’accollida d’estudiants en pràctiques i la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació en diferents projectes.